Tên tác phẩm(Tiếng Việt) Người nộp đơn Đối tượng đăng ký công bố Tên tác giả Địa chỉ Số điện thoại Trạng thái #